Informacije za starše


Pravice in obveznosti otrok in staršev


Pravice otrok

 • Ne delamo razlik med otroki glede na raso, barvo, spol, jezik, vero, politično ali drugo prepričanje; narodno, etnično ali družbeno poreklo; premoženje, rojstvo ali kakršen koli drug položaj otroka, njegovih staršev ali zakonitega skrbnika;
 • vsem otrokom zagotavljamo enake možnosti pri dejavnostih, ki potekajo v okviru standardnega programa vrtca;
 • spoštujemo osebno dostojanstvo in osebno integriteto otroka;
 • spoštujemo in upoštevamo otrokov pogled na svet, njegovo razumevanje stvari, dogodkov in položajev ter čustveno odzivanje nanje in spodbujamo možnost dojemanja iste stvari in dogodka iz različnih perspektiv;
 • upoštevamo individualne in skupinske razlike med otroki in oblikujemo pogoje za izražanje teh razlik, pravico do izbire in drugačnosti;
 • vzgojno-izobraževalno delo z otroki oblikujemo glede na znanje in razumevanje otrokovega razvoja v posameznem starostnem obdobju in glede na značilnosti posameznega otroka;
 • otroka varujemo pred telesnim in drugačnim nasiljem drugih otrok in odraslih. Ob sumu zanemarjanja in zlorabe otroka obvestimo odgovorno osebo ali institucijo;
 • zagotavljamo varno, razumevajočo in spodbudno okolje za otrokov telesni, duševni in socialni razvoj in na osnovi pozitivnih čustvenih, spoznavnih in socialnih izkušenj njegovo popolno zaupanje vase.
 

Sodelovanje vrtec-starši
 

 • Starše obveščamo o programu vrtca in skupine ter jih spodbujamo k sodelovanju pri načrtovanju in izvajanju vzgojnih dejavnosti;
 • s starši gojimo odprt dialog in jih sproti obveščamo o otrokovem razvoju, počutju, vključevanju in sodelovanju v aktivnosti skupine;
 • spoštujemo in upoštevamo starše kot primarne vzgojitelje, jih vključujemo v  vzgojno-izobraževalno delo v vrtcu in jih vabimo k soodločanju o vseh pomembnih vprašanjih v zvezi z njihovim otrokom;
 • z informacijami o otroku in družini, ki nam jih otroci in starši zaupajo, ravnamo odgovorno in jih ohranjamo zaupne;
 • starše seznanjamo s spoznanji stroke o predšolskem otroku in o pomenu ustreznega vzgojnega ravnanja;
 • ob vstopu otroka v vrtec spodbujamo starše, da s svojo prisotnostjo v skupini pomagajo otroku premagovati težave pri prilagajanju in vključevanju v novo okolje.