Informacije za starše


Sodelovanje s starši


S starši vzpostavljamo partnerski odnos, kar pomeni, da si prizadevamo za vključevanje staršev v vse faze vzgojno-izobraževalnega procesa ter v življenje in delo vrtca.  Za starše organiziramo različne oblike in možnosti vljučevanja ter sodelovanja. 

 

Skupinske oblike:

 • informativni sestanek pred vstopom otroka v vrtec;
 • okrogla miza "Prvič v vrtec" za starše novosprejetih otrok; 
 • oddelčni roditeljski sestanki;
 • skupne prireditve, praznovanja, delavnice;
 • strokovna predavanja in razgovori s strokovnjaki v okviru "Šole za starše";
 • druge možnosti, ki jih predlagajo starši.

 
Individualne oblike:

 

 • individualni razgovori s strokovnimi delavci pred vstopom otroka v vrtec;
 • prisotnost staršev v času uvajanja otroka v vrtec;
 • izmenjava kratkih vsakodnevnih informacij ob prihodu in odhodu otroka;
 • mesečne pogovorne minute za poglobljene razgovore o otrokovem razvoju oziroma izredna srečanja po dogovoru; 
 • prisotnost in vključevanje staršev pri izvedbi programa, obogatitvenih dejavnosti, spremstva na izletih.   

 

Staršem posredujemo:

 

 • informacije o tekočem delu in življenju vrtca na oglasni deski pred igralnico;
 • dnevne informacije starši-staršem;
 • splošne informacije na glavni oglasni deski vrtca;
 • informacije na spletni strani vrtca.


Svet staršev

 
Svet staršev sestavljajo predstavniki oddelkov (iz vsakega oddelka po eden), katerih vloga je:

 • podajanje soglasja k predlogu ravnatelja o nadstandardnih storitvah;
 • podajanje mnenja o predlogu programa razvoja vrtca in o letnem delovnem načrtu vrtca;
 • volitev predstavnikov v Svet vrtca;
 • komentiranje poročil ravnatelja;
 • seznanjanje z analizo vprašalnikov, na podlagi katerih vrtec ugotavlja potrebe staršev glede organizacije in kakovosti vzgojno-izobraževalnega dela;
 • obravnavanje pritožb staršev v zvezi z vzgojno-izobraževalnim delom ter opravljajo druge naloge v skladu z zakonom in predpisi.