Informacije za starše


Vpis otroka v vrtec


Otroke je mogoče vpisovati v vrtec vse leto, in sicer na podlagi prijave. V vrtec je mogoče vpisati otroke, ko dopolnijo starost 11 mesecev do vstopa v šolo. Če je v vrtec vpisanih več otrok, kot je prostih mest, odloča o sprejemu komisija. Komisijo imenuje svet vrtca v soglasju z ustanoviteljem. Prednost pri sprejemu v vrtec ima otrok, za katerega starši predložijo potrdilo centra za socialno delo o ogroženosti zaradi socialnega položaja družine. Prednost pri sprejemu v vrtec ima tudi otrok s posebnimi potrebami. Starši morajo ob sprejemu otroka v vrtec priložiti potrdilo pediatra o zdravstvenem stanju otroka.


Za vstop otroka v vrtec starši izpolnite vlogo, ki jo dobite v tajništvu vrtca, v enoti Prešernova ali na naši spletni strani.


Če želite vključiti otroka v vrtec med šolskim letom in je v vrtcu prosto mesto, vas obvestimo o sprejemu v vrtec najkasneje v 30 dneh.


Če je prostih mest premalo, vsako vlogo, ki je oddana do 15. marca, obravnavamo za sprejem v naslednjem šolskem letu. O sprejemu odloča Komisija za sprejem otrok v vrtec po kriterijih iz Pravilnika o sprejemu otrok v vrtec. Za korektno točkovanje vaše vloge po kriterijih iz Pravilnika za sprejem v vrtec vas bomo prosili za izpolnitev vprašalnika in za kopije ustreznih dokazil, ki jih priložite kot dokaz. Starši odgovor prejmete v mesecu aprilu oziroma maju.


Komisija staršem izda sklep o sprejemu oziroma razporeditvi na čakalni seznam. Če se naknadno sprostijo mesta v vrtcu, sprejemamo otroke s čakalnega seznama, staršem pa naknadno izdamo sklepe o sprejemu otroka. Čakalni seznam se vsako leto oblikuje na novo in velja do naslednje komisije za sprejem. Za tiste otroke s čakalnega seznama, ki v vrtec tudi naknadno niso sprejeti, starši ponovno oddajo vlogo za vpis. 


Ko vam izdamo sklep o sprejemu otroka v vrtec, vas povabimo na podpis pogodbe z vrtcem. Če starši ne podpišete pogodbe z vrtcem v določenem roku, se šteje, da ste umaknili vlogo za sprejem otroka. Če je otrok v vrtec sprejet, pa ga starši ne vključite in želite vstop v naslednjem šolskem letu, morate oddati novo vlogo za vpis.


Otroke, ki so dovolj stari za vstop v vrtec, se sprejema v vrtec s 1. septembrom, mlajše otroke pa kasneje v šolskem letu, ko dopolnijo starostni pogoj za vstop v vrtec (11 mesecev).


V kolikor v vrtec sprejmemo vse otroke določene starosti, ki so bili obravnavani na komisiji, sprejemamo tudi otroke, za katere so bile vloge oddane po datumu 15. marec. Če boste oddali vlogo za vpis otroka v vrtec po roku za obravnavo na komisiji, vas bomo pisno obvestili o sprejemu, v kolikor bo ta možen.
V primeru, da boste otroka vključili v drug vrtec ali si boste varstvo uredili drugače, vas prosimo, da nas o odpovedi vloge pisno obvestite. Ta informacija je za nas zaradi ustreznega obveščanja staršev in načrtovanja oddelkov zelo pomembna.

Za več informacij nas starši lahko pokličete po telefonu 01/241 26 60.


Potrebna dokumentacija za sprejem v vrtec - obrazci

  • Vloga za sprejem otroka v vrtec
  • ​Pogodba o vpisu otroka v vrtec (obrazec vrtca)
  • Vloga za znižano plačilo vrtca (Vloga za uveljavljanje pravice do subvencije vrtca)
  • Potrdilo o dzravstvenem stanju otroka ob vstopu v vrtec (Izpolni ga otrokov pediater. Potrdilo o zdravstvenem stanju otroka izročite vzgojiteljici otroka ob vstopu v vrtec.)

Prosta mesta


Skupna čakalna lista za vse otroke v javnih vrtcih Mestne občine Ljubljana in navodila MOL o poteku vpisa so dostopna na povezavi:


Postopno uvajanje otrok v vrtec


Staršem, ki vpisujete otroke v vrtec z novim šolskim letom, predstavimo vrtec in vsebino programov na uvodnem sestanku v mesecu juniju.

Na okrogli mizi "Postopno uvajanje otrok v vrtec", ki poteka v mesecu juniju, seznanimo starše z načeli postopnega uvajanja.

Pred vstopom otroka v vrtec omogočimo staršem individualno srečanje s strokovnimi delavci vrtca, kjer se pogovorite o vašem otroku in načinu uvajanja v vrtec. Uvajanje naj bo postopno, zato si zanj vzemite čas. Ob vaši prisotnosti v skupini se bo otrok počutil varneje in se tako hitreje navadil na osebe, ki skrbijo zanj in novo okolje. 

Dodatne informacije o uvajanju otroka v vrtec dobite v svetovalni službi, pri vzgojiteljici, ter pri ravnateljici vrtca.  
 

Zgibanka PRVI KORAKI V VRTCU