O vrtcu


Katalog javnega značaja


1. Osnovni podatki o katalogu

Naziv organa:

VRTEC DR. FRANCE PREŠEREN, Erjavčeva cesta 29, 1000 Ljubljana

Odgovorna uradna oseba:

Maja Kunaver, ravnateljica

Datum zadnje spremembe: 14.11.2012

Katalog je dostopen na spletnem naslovu:

Katalog je dostopen na spletnem naslovu:

http://ijz.si/katalogi/61-vrtec-dr-france-preseren 
 

Druge oblike kataloga

Tiskana oblika kataloga je dostopna v Vrtcu dr. France Prešeren, Erjavčeva cesta 29, 1000 Ljubljana

 

 

 

2. Splošni podatki o organu in informacijah javnega značaja s katerimi razpolaga

Kratek opis delovnega področja organa:

Delovno področje: predšolska vzgoja

Vrtec dr. France Prešeren je javni zavod, katerega temeljne naloge so vzgoja in učenje predšolskih otrok ter pomoč staršem za izboljšanje kvalitete življenja družin. Izvaja javno veljavni program Kurikulum za vrtce (1999).

 

Seznam vseh notranjih organizacijskih enot

Naziv organizacijske enote:

- Enota Vrtača, (uprava) Erjavčeva c. 29

- Enota Prešernova, Prešernova 29

- Enota Puharjeva, Puharjeva 4


 

Kontaktna uradna oseba za vse enote je ravnateljica Maja Kunaver.

 

Ustanovitev:

Vrtec dr. France Prešeren je bil ustanovljen in vpisan v register zavodov pri Okrožnem sodišču v Ljubljani. Konstituiranje je vpisano pod številko registrskega vložka št.1/39814, z dne 01.04.2004.

 

Ustanoviteljica vrtca je Mestna občina Ljubljana.

 

Sklep o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Vrtca dr. France Prešeren je bil sprejet na 15. seji MOL dne 31.3.2008.

 

Sklep o spremembah in dopolnitvah Sklepa o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Vrtca dr. France Prešeren je bil sprejet na 39. seji MOL dne 31.5.2010.

 

2.b Kontaktni podatki uradne osebe (oseb), pristojnih za posredovanje informacij

Kontaktna uradna oseba: 

Maja Kunaver, ravnateljica

Telefon: 01 2412 660

vrtec.presernova-lj@guest.arnes.si 

 

2.d Seznam zakonov, podzakonskih aktov in predpisov Evropskih skupnosti z delovnega področja organa (preko državnega, lokalnega oziroma evropskega registra predpisov)

Registri predpisov

Predšolsko vzgojo v vrtcih urejata dva zakona, in sicer Zakon o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja in Zakon o vrtcih. Posamezna vprašanja podrobneje urejajo podzakonski predpisi.

Sprejem otrok v vrtec podrobneje urejajo podzakonski predpisi.

Sprejem otroka v vrtec podrobneje ureja občinski predpis: Odlok o sprejemu otrok v vrtec.

Znižanje plačila za programe vrtcev ureja Zakon o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev.

Povezave na registre predpisov, kjer so dostopne aktualne verzije omenjenih zakonov in aktov:

2.e Seznam strateških in programskih dokumentov po vsebinskih sklopih

Predlogi predpisov

- Letni delovni načrt vrtca 
Letno delovno poročilo vrtca 
- Seje Sveta javnega zavoda
- Finančni načrt
 

2.f Seznam vrst upravnih, sodnih ali zakonodajnih postopkov

Vrste postopkov, ki jih vodi organ

- Sodni postopki zaradi izterjave dolga pri starših otrok

 

 

2.g Seznam javnih evidenc, s katerimi organ upravlja

Seznam evidenc

- Evidenca vpisanih in vključenih otrok

- Evidenca o poškodbah pri delu

- Evidenca plačil staršev

- Evidenca otrok, ki potrebujejo svetovanje in pomoč

- Evidenca zaposlenega delavca

- Evidenca o plači zaposlenega delavca

 

 

Javna informacija je podatek o skupnem številu oseb v evidenci oz v skladu z zakonom, ki ureja varstvo osebnih podatkov.

 

2.h Seznam drugih informatiziranih zbirk podatkov

Seznam zbirk

- Publikacija Vrtca dr. France Prešeren

 

 

 

 

3. Opis načina dostopa do drugih informacij javnega značaja

Opis dostopa do posameznih sklopov informacij:

Katalog je dostopen na spletnem naslovu vrtca

 

Druge in formacije s področja dela Vrtca dr. France Prešeren so dostopne na spletni strani vrtca pod rubrikami:

- aktualno

- kontakti

- programi vrtca

- svetovalna služba

- zdravje in prehrana

- sodelovanje s starši

- vpis v Vrtec dr. France Prešeren

- plačilo vrtca

 

 

Uradne ure odgovornih oseb za posamezna področja so vsak torek med 14.00 in 16.00 ali po predhodnem telefonskem dogovoru.

 

 

 

4. Seznam najpogosteje zahtevanih informacij javnega značaja

Seznam desetih najpogosteje zahtevanih informacij oziroma tematskih sklopov

1. vpis otrok

2. ekonomska cena programov

3. programi vrtca

4. poslovalni času vrtca

5. dodatni in obogatitveni program